ՀՐԱՏԱՊ❗️Առողջապահության նախարարի նոր հրամանը՝ մեծահասակների հիվանդության դեպքերի հետ կապված․ այն ուժի մեջ է մտել

Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը հրաման է ստորագրել, որով հաստատվել է մեծահասակի հիվանդության պատմագրի լրացման և շրջանառության կարգը։

Հրամանն ուժի մեջ է մայիսի 7-ին։

Iravaban.net-ը Ձեզ է ներկայացնում կարգը ամբողջությամբ։

ՄԵԾԱՀԱՍԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն կարգով կարգավորվում են հիվանդանոցային պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող պացիենտի (այսուհետ` պացիենտ) Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի փետրվարի 14-ի N 02-Ն հրամանի հավելված N 1-ով սահմանված մեծահասակի հիվանդության պատմագրի (այսուհետ` պատմագիր) վարման` լրացման և շրջանառության առանձնահատկությունների հետ կապված հարաբերությունները:

2. Պատմագիրը լրացվում է գրական հայերենով` ավագ բուժաշխատողի (այսուհետ` բժիշկ) և միջին բուժաշխատողի (այսուհետ` բուժքույր) կողմից:

3. Պատմագրում լրացված տեղեկությունները պետք է լինեն հավաստի և ժամանակագրական առումով ճշգրիտ:

4. Պատմագրում արձանագրվում է տվյալների թարմացման արդյունքում կատարված յուրաքանչյուր փոփոխություն ու այն իրականացնողի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, թարմացման ամսաթիվը և պահպանվում, ընդ որում թղթային տարբերակում խմբագրողի կողմից` Պատմագրի մեջ, իսկ էլեկտրոնային տարբերակում` էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի էլեկտրոնային իրադարձությունների մատյանում:

2. ՊԱՑԻԵՆՏԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՍ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

5. Պացիենտին բժշկական կազմակերպություն ընդունելիս բժշկական կազմակերպության ընդունարանում ընդունարանի բժշկի ցուցումով` պատասխանատու բուժքույրը լրացնում է պատմագրի հետևյալ տողերը.

1) «Բժշկական կազմակերպություն» տողում լրացվում է բժշկական կազմակերպության անվանումը,

2) «Բաժանմունք» տողում նշվում է բաժանմունքի անվանումը, որտեղ ուղեգրվել է պացիենտն առաջին զննումից հետո,

3) «Հիվանդասենյակ No.» տողում նշվում է հիվանդասենյակի համարը, որտեղ գտնվում է պացիենտը,

4) «Մեծահասակի հիվանդության պատմագիր N» տողում նշվում է պատմագրի համարը, պացիենտի` բժշկական կազմակերպություն ընդունվելու օրը, ամիսը, տարեթիվը, ժամը,

5) «Ընդհանուր տեղեկատվություն» բաժնում լրացվում են պացիենտի`

ա. անունը, ազգանունը, հայրանունը

բ. ում կողմից և երբ է ուղեգրվել

գ. փոխադրման միջոցը

դ. անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը, համարը

ե. արյան խումբը, ռեզուս-պատկանելիությունը

զ. դեղերի նկատմամբ կողմնակի ազդեցությունը (հակացուցված դեղեր)` նշվում են հակացուցված դեղի(երի) անվանումները (այդպիսիք լինելու պարագայում)

է. ծննդյան օրը, ամիսը, տարին

ը. սեռը

թ. բնակության վայրը

ժ. հաշվառման վայրը

ժա. հեռախոսահամարը (քաղաքային, բջջային)

ժբ. պացիենտի օրինական ներկայացուցչի կամ կոնտակտային անձի տվյալները

ժգ. պացիենտի օրինական ներկայացուցչի կամ կոնտակտային անձի հեռախոսահամարը (քաղաքային, բջջային)

ժդ. ընտանեկան դրությունը

ժե. սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերում ընդգրկվածությունը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 318-Ն որոշման Հավելված 1-ի համաձայն

ժզ. մասնագիտությունը

ժէ. աշխատանքի վայրը և պաշտոնը

6) «Փոխադրվել է ստացիոնար անհետաձգելի ցուցումներով» տողում ընդգծվում է «այո» կամ «ոչ» տարբերակներից մեկը, ինչը ցույց է տալիս` արդյոք պացիենտի տեղափոխումը բժշկական կազմակերպություն եղել է անհետաձգելի, թե ոչ,

7) «Հոսպիտալացվել է պլանային կարգով» տողում նշվում է «այո» կամ «ոչ» տարբերակներից մեկը:

6. Բժշկական կազմակերպություն ներկայացված պացիենտին վերաբերող փաստաթղթերի ուսումնասիրության արդյունքում ընդունարանի բժշկի կողմից լրացվում է.

1) «Վճարման տեսակը» տողը: Ընդգծվում է` կամ «ամբողջությամբ պետական պատվերի շրջանակներում» կամ «պետական պատվերի շրջանակներում համավճարով» կամ «ապահովագրություն» կամ «վճարովի» կամ «այլ» տարբերակներից մեկը: «Այլ» տարբերակն ընդգծելու դեպքում նշվում է վճարման համապատասխան տեսակը,

2) «Պետական պատվերով բուժման պարագայում` սոցիալական հիմքերը» տողը լրացվում է պետության կողմից երաշխավորված անվճար կամ արտոնյալ պայմաններում բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու պարագայում` նշելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 318-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի թիվ 375-Ն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 806-Ն որոշումներով, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2013 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 65-Ն հրամանով կամ այլ իրավական ակտերով սահմանված համապատասխան հիմքերը:

3. ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՁԵՎԱԿԵՐՊՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒՄ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՈՂԵՐԸ

7. Ախտորոշմանը վերաբերող տողերը լրացվում են բժշկական կազմակերպության ընդունարանի բժշկի կամ հերթապահ բժշկի կամ համապատասխան բաժանմունքի բժշկի կողմից:

8. Բժիշկը.

1) «Ուղեգրող հաստատության ախտորոշում» տողը լրացնում է, եթե պացիենտը բժշկական կազմակերպություն է ընդունվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 318-Ն որոշման հավելված 2-ի 9-րդ կետով սահմանված ուղեգրող հանձնաժողովի ուղեգրով կամ բժշկական կազմակերպության ուղեգրով կամ շտապ բժշկական օգնության ծառայության ուղեգրով կամ բժշկի խորհրդատվական թերթիկով կամ ամբուլատոր քարտից քաղվածքով,

2) «Ախտորոշումն ընդունվելիս (նախնական ախտորոշում)» տողը լրացնում է բժշկական կազմակերպությունում պացիենտին զննելուց անմիջապես հետո: Ախտորոշումը լրացվում է ամբողջությամբ` առանց հապավումների: Լրացվում են նաև ուղեկցող հիվանդությունները,

3) «Կլինիկական եզրափակիչ ախտորոշում» տողում լրացվում է պացիենտի հիմնական ախտորոշումը, ընթացիկ բարդությունները և ուղեկցվող հիվանդությունները` Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 871-Ն հրամանով հաստատված հիվանդությունների և առողջության հետ կապված խնդիրների ՀԴ-10 վիճակագրական դասակարգչին համապատասխան: Տողը լրացվում է պացիենտի ընդունվելու պահից 3 աշխատանքային օրերի ընթացքում: Եթե բուժման ընթացքում կլինիկական ախտորոշումը փոփոխվել է, ապա դրա մասին նշում է կատարվում պատմագրում,

4) «Հոսպիտալացվել է» տողում լրացվում է տվյալ տարեթվին տվյալ հիվանդության կապակցությամբ պացիենտը հոսպիտալացվել է առաջին անգամ, թե կրկնակի: Եթե կրկնակի, ապա նշվում է, թե ընդհանուր քանի անգամ է հոսպիտալացվել,

5) «Վիրահատություններ, անզգայացման եղանակներ և հետվիրահատական բարդություններ» աղյուսակում նկարագրվում է վիրահատության տեսակը (անունը), միջամտությունները, օրը, ամիսը, տարին, ժամը, ինչպես նաև անզգայացման եղանակը և հետվիրահատական բարդությունները, որը ստորագրվում է վիրահատող բժշկի կողմից,

6) «Հատուկ նշումներ» տողում լրացվում են պացիենտի զննման, հետազոտման և կատարված միջամտությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տվյալներ, եթե այդպիսիք առկա են: Տողը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի ղեկավարի կողմից:

4. ՊԱՑԻԵՆՏԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՏՆՎԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

9. Բժշկական կազմակերպություն անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում պահանջող հիվանդություններով կամ վիճակներով պացիենտի ընդունվելու դեպքում բժիշկը պատմագրի «Պացիենտի առաջնային զննում» բաժինը լրացնում է անմիջապես, իսկ պլանային կարգով ընդունված պացիենտի դեպքում` ընդունման օրը, մասնավորապես.

1) «Գանգատներ» տողում լրացվում է պացիենտի կողմից ներկայացված սուբյեկտիվ գանգատները,

2) «Հիվանդության անամնեզ» տողում հստակ նկարագրվում և լրացվում է հիվանդության սկիզբը, ընթացքը` սուր կամ փոփոխվող ախտանիշների առաջացման հաջորդականությունը, ստացած բուժումը` դեղերը, դեղաչափը, տևողությունը և կատարված միջամտությունները,

3) «Կյանքի անամնեզ» տողում լրացվում է պացիենտի կողմից նկարագրած կյանքի ընթացքում կրած հիվանդությունները, այդ թվում` մանկական տարիքում ունեցած հիվանդությունները, ինֆեկցիաները, դրանց տևողությունը, բարդությունները, կատարված վիրահատությունները, ինչպես նաև ստացած բուժումները յուրաքանչյուր հիվանդության դեպքում, գտնվում է դիսպանսերային հսկողության տակ թե ոչ, պատվաստումներ ստացել է, թե ոչ, վերջին պատվաստման ստացման ժամկետը և այլն: Պարտադիր նշվում են ալերգիաների վերաբերյալ տեղեկություններ (սննդից, դեղերից և այլն), ժառանգական նախատրամադրվածությունը, ինչպես նաև սեռական անամնեզը, տարբեր մուտագենների ազդեցությունը,

4) «Համաճարակաբանական անամնեզ» տողում նշվում է պացիենտի` վարակիչ հիվանդություններով անձանց հետ շփման փաստը և դրա ժամկետները, կենդանիների հետ շփման հնարավորությունը, վարակիչ հիվանդության առումով անբարենպաստ տարածքում գտնվելը, օտարերկրյա պետություններ ուղևորությունները և դրանց ամսաթվերը, սոցիալական պայմանների և ապրելակերպի մասին (որոշակի նշանակություն ունեն բնակարանի սանիտարական վիճակի, անձնական հիգիենայի, ոջլոտության առկայության մասին տեղեկությունը), անամնեզում վարակիչ հիվանդություններով հիվանդացման մասին, պատվաստումային կարգավիճակը, աղիքային վարակների դեպքում օգտագործած սննդամթերքի, և ջրամատակարարման մասին, վիրուսային հեպատիտ Բ-ի, Ց-ի, ՄԻԱՎ վարակի դեպքերում` արյան փոխներարկման, կատարված վիրահատությունների, ներարկումների, պատահական սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ տեղեկությունը: Զոոնոզ վարակների ռիսկը գնահատելու համար նշվում է պացիենտի մասնագիտությունը (մսագործներ, անասնապահներ, անասնաբուժական անձնակազմ):

5) «Ախտահարման թիրախ» տողում նկարագրվում է ախտահարման թիրախին բնորոշ բոլոր ախտանիշներն ու համախտանիշները: Վնասվածքների դեպքում նկարագրվում են յուրաքանչյուր վերքային տեղակայում(ներ)ը, չափ(եր)ը, գունային երանգ(ներ)ը և այլ տեղեկություններ:

10. «Օբյեկտիվ զննման տվյալներ» բաժնում բժշկի կողմից նշվում է պացիենտի քաշը, հասակը, ջերմաստիճանը, արյան զարկերակային ճնշումը, շաքարային դիաբետի առկայության դեպքում նշվում է նրա տեսակը, ծխախոտ օգտագործելու վերաբերյալ տվյալներ, ժառանգական նախատրամադրվածությունը: Կանանց համար նշվում է նաև դաշտանադադարի անամնեզը: Գնահատվում և նկարագրվում է պացիենտի ընդհանուր վիճակն ընդունվելիս:

11. «Օրագիր» բաժինը լրացնելիս բժշկի կողմից պահպանվում է ճշգրիտ ժամանակագրությունը և արտացոլում է պացիենտի վիճակի դինամիկան և կատարվող նշանակումները, ընդ որում.

1) «Ամսաթիվ» սյունակում լրացվում է գրառում կատարելու օրը, ամիսը, տարին, որին համապատասխանող սյունակում լրացվում են տվյալներ հիվանդության ընթացքի, նշանակումների վերաբերյալ,

2) «Հիվանդության ընթացք, նշանակումներ» սյունակը լրացվում է համապատասխանաբար. բավարար վիճակում գնահատվող պացիենտի դեպքում` առնվազն յուրաքանչյուր օր, միջին ծանրության կամ ծանր վիճակում գնահատվող և գտնվող պացիենտի դեպքում` յուրաքանչյուր օր առնվազն 2 անգամ, իսկ ծայրահեղ ծանր վիճակում գնահատվող և գտնվող պացիենտի դեպքում` յուրաքանչյուր օր` առնվազն 4 ժամը մեկ անգամ: Լրացվում է գրառման ամսաթիվը, ժամը, պացիենտի ջերմաստիճանի, զարկերակային ճնշման, անոթազարկի և շնչառության հաճախականության տվյալները, պացիենտի գանգատները:

12. «Օրագիր» բաժինը ստորագրվում է բուժող բժշկի և բաժանմունքի ղեկավարի կողմից` նշելով օրը, ամիսը, տարին:

13. Բաժանմունքի ղեկավարը անհետաձգելի բժշկական օգնություն և սպասարկում պահանջող հիվանդություններով կամ վիճակներով պացիենտին զննում է, գրառում է կատարում պացիենտին ընդունելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում, իսկ պլանային կարգով ընդունված պացիենտի դեպքում` 2 օրվա ընթացքում:

14. «Օրագիր» բաժնում կատարվում են համապատասխան գրառումներ բժշկական կազմակերպության ղեկավարի համայցերի կատարման վերաբերյալ` որը վավերացվում է համայց կատարողի ստորագրությամբ:

15. «Պացիենտի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ օգտագործված դեղեր, պարագաներ և նյութեր» թերթիկը լրացվում է պացիենտի բժշկական օգնության և սպասարկման տրամադրման ժամանակ օգտագործված դեղերի, բժշկական պարագաների և նյութերի վերաբերյալ տվյալները, որտեղ նշվում են դեղերի և/կամ պարագաների և/կամ նյութերի օգտագործման ամսաթիվը (օր, ամիս և տարի), անվանումները և քանակը: Թերթիկը լրացվում է ավագ բուժքրոջ կամ բուժող բժշկի կողմից և ստորագրությամբ հաստատվում բաժանմունքի ղեկավարի կողմից:

16. «Պացիենտի բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ իրականացված հետազոտություններ և միջամտություններ» թերթիկը լրացվում է ավագ բուժքրոջ կամ բուժող բժշկի կողմից և հաստատվում ավագ բուժքրոջ, բուժող բժշկի և բաժանմունքի ղեկավարի ստորագրությամբ, որտեղ նշվում են բժշկական օգնության և սպասարկման ժամանակ կատարված հետազոտությունների և միջամտությունների անվանումները և քանակը, օրը, ամիսը և տարին:

17. «Ջերմաստիճանային թերթիկ»-ը լրացվում է ավագ բուժքրոջ կողմից և հաստատվում է բուժող բժշկի ստորագրությամբ: Թերթիկում լրացվում է հիվանդության պատմագրի համարը, հիվանդասենյակի համարը, պացիենտի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ջերմության չափման օրվա ամսաթիվը, հիվանդության օրը և հիվանդանոցում գրանցվելու օրը:

18. «Ջերմաստիճանային թերթիկ»-ում լրացվում են` պացիենտի ջերմաստիճանի, զարկերակային ճնշման, անոթազարկի, շնչառության հաճախականության, սատուրացիայի, մարմնի քաշի, օգտագործված հեղուկների, օրվա մեզի և կղանքի վերաբերյալ տվյալները: Այն դեպքում, երբ պացիենտը բժշկական կազմակերպությունում բժշկական օգնություն և սպասարկում է ստանում 14 օրից ավել, «Ջերմաստիճանային թերթիկ»-ը շարունակվում է լրացվել հիվանդանոցում գտնվելու ավելացած օրերի համար:

19. «Ախտաբանաանատոմիական եզրակացություն» թերթիկը լրացվում է պացիենտի մահվան ելքի դեպքում, որտեղ նշվում են ախտորոշումը (հիմնական հիվանդությունը, ուղեկցող հիվանդությունները) և տեղեկություններ կատարված միջամտությունների մասին: Թերթիկում արտացոլվում է մահվան էպիկրիզը:

20. Պատմագրի «Լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների արդյունքների և այլ փաստաթղթեր փակցնելու համար» հատվածում լրացվում են կատարված լաբորատոր և գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքները կամ փակցվում են այլ բաժանմունքների/բաժինների կողմից կատարված հետազոտությունների արդյունքների նշումներով թերթիկները:

21. Պացիենտին արյան բաղադրամասերի փոխներարկում կատարելու դեպքերում, «Լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների արդյունքների և այլ փաստաթղթեր փակցնելու համար» հատվածում կատարվում է համապատասխան գրառում նշելով փոխներարկման օրը և ժամը, փոխներարկված արյան բաղադրամասի անվանումը և քանակը, փաթեթի համարը, պատրաստման և պիտանելիության ժամկետները, պացիենտի և դոնորի արյան խումբը և ռեզուս գործոնը, կենսաբանական փորձի տվյալները, խմբային և ռեզուս համատեղելիությունը, ռեակցիաները և բարդությունները կամ լրացվում է արյան բաղադրամասերի փոխներարկման արձանագրությունը` Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի թիվ 22-Ն հրամանով հաստատված փոխներարկումային բժշկական օգնության իրականացման կարգի 11-րդ կետով սահմանված Ձևի համաձայն: Փոխներարկված արյան բաղադրամասի պիտակը և արյան բաղադրամասերի փոխներարկման արձանագրությունը (լրացման դեպքում) փակցվում են հիվանդության պատմագրի մեջ:

22. Վիրաբուժական միջամտության ընթացքում էնդոպրոթեզներ, լինզաներ, ստենտեր, մետաղական կոնստրուկցիաներ և այլ պարագաներ օգտագործելու դեպքում «Լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների արդյունքների և այլ փաստաթղթեր փակցնելու համար» հատվածում ամրացվում է օգտագործված բժշկական պարագայի.

1) անվանումը, ինչպես նաև ծածկագիրը` ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակեցված համակարգին համապատասխան,

2) տեխնիկական փաստաթղթի բնօրինակը,

3) արտադրող կազմակերպության տվյալները,

4) ներմուծվող խմբաքանակի սերիան,

5) արտադրության և պիտանիության ժամկետը:

5. ՊԱՑԻԵՆՏԻՆ ԴՈՒՐՍ ԳՐԵԼԻՍ ՊԱՏՄԱԳՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

23. Պացիենտին բժշկական կազմակերպությունից դուրս գրելիս բուժող բժիշկը պատմագրում լրացնում է.

1) «Դուրս է գրվել» տողում` պացիենտին դուրս գրելու օրը, ամիսը, տարին, ժամը` հաջորդաբար,

2) «Տեղափոխվել է» տողում` պացիենտին այլ բժշկական կազմակերպություն տեղափոխելու օրը, ամիսը, տարին, իսկ «Տեղափոխման վայրը» տողում` բժշկական կազմակերպության անվանումը,

3) «Մահացել է» տողում` մահվան օրը, ամիսը, տարին, ժամը,

4) «Անց է կացրել մահճակալ-օր» տողում` բժշկական կազմակերպությունում պացիենտի անցկացրած մահճակալային օրերի քանակը` պացիենտին բժշկական կազմակերպություն ընդունելուց մինչև պացիենտին դուրս գրելու օրը,

5) «Հիվանդության ելքը» տողում ընդգծվում է պացիենտի դուրսգրման օրը, հիվանդության ելքը,

6) «Տրված է ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկ» տողում` անաշխատունակության թերթիկ հատկացնելու դեպքում` անաշխատունակության թերթիկի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը, վավերականությունը` պացիենտի դուրսգրման օրը:

24. Պացիենտին մեկ այլ բաժանմունք կամ այլ բժշկական կազմակերպություն տեղափոխելիս, ինչպես նաև պացիենտին բժշկական կազմակերպությունից դուրս գրելիս բուժող բժշկի կողմից լրացվում է «էպիկրիզ» թերթիկը, որտեղ նշվում է պացիենտի անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը, հաշվառման վայրը կամ մշտական բնակության վայրը, բժշկական կազմակերպություն տեղափոխման (դիմելու) օրը, հիվանդության պատմագրի համարը, բժշկական կազմակերպությունում անցկացրած մահճակալային օրերի քանակը, ցույց տրված բժշկական օգնությունը, այդ թվում կատարված լաբորատոր-գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունները, ստացած բուժումը, ախտորոշումը (ընդունվելիս (նախնական) և դուրս գրվելիս (վերջնական)) և խորհուրդները: «Էպիկրիզ» թերթիկը լրացվում է երկու օրինակից, մեկը պահպանվում է պատմագրում, մյուսը տրամադրվում է պացիենտին կամ նրա օրինական ներկայացուցչին:https://past.am/?p=306633&l=am&fbclid=IwAR3nVV6vlhz3dijplqkmne8XRc_tr25LQZRheusEHlgb3xPOFOLtEOJiLS4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *